اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمد قاسمی برومند

چشم پزشکی چشم پزشک، استاد گروه اپتومتری، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6505914577
ghassemisbmu.ac.ir
0000-0003-2372-3861

h-index: 11  

سردبیر

دکتر خسرو خادمی کلانتری

فیزیوتراپی دکترای تخصصی فیزیوتراپی، استاد گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36944158200
k_khademisbmu.ac.ir
+9821-77548496(246)
0000-0001-7599-751X

h-index: 18  

مدیر اجرایی

فرناز فتح اله زاده

شنوایی شناسی کارشناس ارشد شنوایی شناسی، عضو کادر آموزشی گروه شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221385030&origin=recordpage
fathollahzadehsbmu.ac.ir
+9821-77548496(242)
0000-0002-0839-4732

h-index: 2  

لینک گوگل اسگولار: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=kW54E4sAAAAJ

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی افتخاریان

گوش و حلق و بینی استاد گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن، گروه گوش، حلق و بینی، دانشکده پزشکی، بیمارستان لقمان حکیم
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23491978000
alishkogmail.com
0000-0001-7384-6400

h-index: 9  

دکتر فرشاد اخوتیان

فیزیوتراپی استاد فیزیوتراپی، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، مرکز تحقیقات فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=16302140400
farshadokhovatian1965gmail.com
+9821-77548496 (212)
0000-0003-3891-5647

h-index: 12  

دکتر محمد پرنیان پور

بیومکانیک استاد بیومکانیک شغلی، دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7005310614
parnianpoursharif.edu
(+98) 21-66165525
0000-0001-6038-0090

h-index: 60  

دکتر افسون حسنی مهربان

کاردرمانی استاد کاردرمانی، گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56069988500
mehraban.aiums.ac.ir
0000-0002-1011-4760

h-index: 17  

دکتر ابراهیم جعفرزاده پور

بینایی سنجی استاد فیزیک پزشکی، گروه بینائی سنجی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=25647765100
jafarzadehpour.eiums.ac.ir
0000-0002-4451-800X

h-index: 18  

دکتر سیدعلی حسینی

کاردرمانی استاد کاردرمانی، گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=54412392400
sahosseiniuswr.ac.ir
0000-0001-9126-3612

h-index: 15  

دکتر پروین دیباج نیا

روانپزشک دانشیار روانپزشکی، گروه علوم پایه، دانشکده علوم توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36494139400
pdibajgmail.com
0000-0001-7972-8536

h-index: 9  

دکتر عباس رحیمی

فیزیوتراپی استاد فیزیوتراپی، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23978662200
arahimiukyahoo.com
0000-0001-9233-3459

h-index: 13  

دکتر علیرضا زالی

جراح مغز و اعصاب استاد جراحی مغز و اعصاب، گروه جراحی مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات جراحی اعصاب عملکردی
بیمارستان شهدای تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23011000500
dr_a_zaliyahoo.com
0000-0002-2298-2290

h-index: 25  

دکتر حیدر صادقی

بیومکانیک ورزشی دکتری تربیت بدنی . دانشگاه مونترال ، کانادا.
استاد تمام بیومکانیک ورزشی، گروه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

faculty.iauctb.ac.ir/h-sadeghi-sport/fa
sadeghihyahoo.com
0000-0001-6563-9882

h-index: 40  

دکتر پریسا طاهری تنجانی

طب سالمندی دانشیار طب سالمندی، گروه داخلی، دانشکده پزشکی، بیمارستان آیت الله طالقانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=22959023900
dr_parisa_taheriyahoo.com
0000-0001-8793-0099

h-index: 14  

دکتر سعید طالبیان مقدم

فیزیوتراپی استاد فیزیوتراپی، گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=12761860900
talebiantums.ac.ir

h-index: 24  

دکتر علی میرزاجانی

بینایی سنجی دانشیار فیزیک پزشکی، گروه بینائی سنجی، دانشکده علوم توانبخشی، مرکز تحقیقات توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=15844276900
mirzajaniums.ac.ir
0000-0003-1520-0470

h-index: 9  

دکتر محترم نجفی

گروه گوش، حلق و بینی دانشیار بازنشسته گروه گوش، حلق و بینی و جراحی سر و گردن، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

tavana.journllyahoo.com

دکتر صدیقه سادات نعیمی

فیزیوتراپی استاد گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55241493400
naimi.sesbmu.ac.ir
+98 21 77561407
0000-0001-7772-5737

h-index: 13  

دکتر محمدرضا هادیان رسنانی

فیزیوتراپی استاد فیزیوتراپی، گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی
مرکز تحقیقات ضایعات مغزی و نخاعی، پژوهشکده بازتوانی عصبی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602428176
hadianrssina.tums.ac.ir
0000-0002-1558-2731

h-index: 27  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Dr.Akouetevi Aduayom-Ahego

Health Science, Prosthetics & Orthotics Niigata University of Health and Welfare, Japan

scholar.google.com/citations?hl=en&user=bbcApc0AAAAJ
ahego86gmail.com
0000-0002-3688-4771

h-index: 3  

دکتر کامران برین

مهندسی بیومدیکال استادیار گروه گوش، حلق و بینی و جراحی سر و گردن دانشگاه ایالتی اوهایو-آمریکا

barin.1osu.edu
0000-0002-6777-900X

h-index: 11  

دکتر علی اصغر دانش

شنوایی شناسی استاد گروه شنوایی شناسی دانشگاه آتلانتیک فلوریدا

daneshfau.edu
0000-0001-7128-1303

h-index: 12  

دکتر زهرا جعفری

کارشناس ارشد شنوایی شناسی و دکترای تخصصی (PhD) علوم اعصاب شناختی 1.University of Lethbridge, Canadian Center for Behavioral Neuroscience
2. دانشیار علوم اعصاب، گروه علوم پایه توانبخشی، دانشکده علوم توانبخشی، مرکز تحقیقات توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

uniweb.uleth.ca/members/937
zahra.jafariuleth.ca
0000-0002-0485-2003

h-index: 24  

دکتر شاپور جابرزاده

فیزیوتراپی Department of Physiotherapy, Non-invasive Brain Stimulation & Neuroplasticity Laboratory, Monash University, Victoria, 3199, Australia

scholar.google.com/citations?hl=en&user=HpZSneIAAAAJ
shapour.jaberzadehmonash.edu
0000-0003-2957-4510

h-index: 37  

دکتر مهدی رصافیانی

کاردرمانی Associate Professor/ IROTA Delegate to WFOT,
Occupational Therapy Department, Faculty of Allied Health Sciences, Kuwait University, Kuwait.

scholar.google.com/citations?user=E5nSdsUAAAAJ&hl=en
mrassafianiyahoo.com
0000-0003-4093-6113

h-index: 30  

دکتر بابک شادگان

Sports and Exercise Physician – Biophotonics Research Scientist Assistant Professor, Department of Orthopaedics
Associate, School of Biomedical Engineering
Director, ICORD Clinical Biophotonics Laboratory
The University of British Columbia, Canada

www.grad.ubc.ca/researcher/17240-shadgan
babak.shadganubc.ca
604-675-8898
0000-0003-3704-0367

h-index: 22  

دکتر نگار میری لواسانی

PhD, MsPsy, BOccThy., School of Health and Social Development, Deakin University, Geelong, Victoria. Australia. 3220

www.researchgate.net/profile/Negar-Miri-Lavasani
negar.mirilavasanigmail.com
0000-0002-3836-6337

h-index: 1  

دکتر راما یاسایی

روانپزشک Psychiatry resident MD. MSeOT.American University of Antigua College of Medicine.
UCLA-K Medical Child and Adolescent psychiatry fellowship candidate

www.semanticscholar.org/author/Rama-Yasaei/83310209
ryasaeigmail.com

دکتر فرزانه یزدانی

کاردرمانی دانشیار دانشکده علوم سلامت و زندگی، دانشگاه اکسفورد بروکس، آکسفورد، انگلیس/ انگلستان

scholar.google.com/citations?hl=en&user=0vtxle8AAAAJ
fyazdanibrookes.ac.uk
0000-0002-5142-2014

h-index: 11  

دبیر تخصصی

دکتر پروین دیباج نیا

روانپزشک دانشیار روانپزشکی
گروه علوم پایه، دانشکده علوم توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36494139400
pdibajgmail.com
00982177561722
0000-0001-7972-8536

h-index: 4  

دکتر عالیه دریابر

اعضای مصنوعی استادیار اعضای مصنوعی
گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191278169
r_daryaboryahoo.com
0000-0002-0652-6025

h-index: 8  

دکتر سعید رحمنی

بینایی سنجی مربی بینایی سنجی
گروه بینایی سنجی، دانشکده علوم توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

isid.research.ac.ir/Saeed_Rahmani
medicaloptoyahoo.com
0000-0001-6330-4405

h-index: 4  

دکتر مهدی رضائی

کاردرمانی دانشیار کاردرمانی
گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی
مرکز تحقیقات فیزیوتراپی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57196480622
arezaee2003yahoo.com
0000-0002-7039-520X

h-index: 7  

هما زرین کوب

شنوایی شناسی مربی شنوایی شناسی
گروه شنوایی سنجی، دانشکده علوم توانبخشی
مرکز تحقیقات اختلالات شنوایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

isid.research.ac.ir/Homa_Zarrinkoob
homa_zarrinkoobyahoo.com
0000-0003-2922-6516

h-index: 4  

دکتر مینو کلانتری

کاردرمانی دانشیار کاردرمانی
گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56708274000
mn_kalantariyahoo.com
00982177561721
0000-0002-2625-4397

h-index: 9  

دکتر علی محمدزاده

گفتار درمانی استادیار گفتار درمانی
دانشکده علوم توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56366646200
almedzadegmail.com
0000-0003-2799-4562

h-index: 5  

دکتر احمدرضا ناظری

شنوایی شناسی دانشیار ، گروه شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56730484600
ahmadrezanazeri49gmail.com
0000-0001-7234-5479

h-index: 7  

مشاور آماری

دکتر علیرضا اکبرزاده باغبان

آمار زیستی استاد آمار زیستی، گروه آمار زیستی، دانشکده پیراپزشکی، مرکز تحقیقات پروتئومیکس، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35788693300
akbarzadegmail.com
+9821-77548496(212)
0000-0002-0961-1874

h-index: 31